23067 ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B