23274 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B