23281 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B