23325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B