23372 ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B