23412 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B