23560 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B