23560 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B