23689 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B