23873 ΔΡΙΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B