24237 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B