24320 ΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B