24323 ΠΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B