24427 ΧΑΛΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B