24899 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B