25041 ΠΑΠΑΔΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B