25133 ΦΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B