25325 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B