25417 ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B