25421 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B