25677 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B