25856 ΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B