25952 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B