25974 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B