26073 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B