26210 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B