26487 ΑΣΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B