26490 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B