26528 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B