26563 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B