26599 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B