26634 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B