26681 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B