26868 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B