26938 ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B