26965 ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B