27004 ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B