27021 ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B