27122 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B