27158 ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B