27164 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B