27192 ΜΑΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B