27314 ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΑΛΗ - ΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B