27422 ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B