27480 ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B