27513 ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B