27604 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B