27710 ΔΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B