27847 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B