27874 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B