27875 ΨΟΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B